Virvatuli - Työkalupakki

Työkalupakkiin on koottu apuvälineitä Virvatuli-mallin mukaisen itsearvioinnin toteuttamiseen. PowerPoint-esitykset tukevat arviointiryhmän toimintaa. Kyselyaineisto ja tilastollinen aineisto on tarkoitettu arvioinnin tausta-aineiston kokoamiseen. Näiden avulla arviointiryhmä voi tarkastella Virvatuli-itsearviointikriteerien toteutumista oppilaitoksessa.

Kyselyaineisto

Tilastollinen aineisto

PowerPoint-esityksiä ja muuta tukiaineistoa

 


 

Kyselyaineisto:

Kaikki kyselyaineisto on vapaasti muokattavaina Word-tiedostoina.

Oppilaskyselyt ja kyselyt huoltajille

Oppilaskyselymallien ikäjaottelut ovat suuntaa-antavia. Kyselyjen teksejä ja kysymyksiä voi muokata tarpeelliseksi katsotulla tavalla.

Arkkitehtuuri

Kuvataide

Käsityö

Musiikki

Sanataide

Sirkustaide

Tanssi

Teatteritaide

Taiteenalojen yhteisiin käyttäjän versioihin on koottu tietoa, miten kyselyt eroavat toisistaan ja minkä Virvatuli-mallin kriteerien tarkasteluun kutakin kysymystä voi käyttää.

Henkilöstön osaamiskartoituskyselyt ja rehtorin osaamisen itsearviointi

Näiden kyselyjen avulla voidaan Virvatuli-kriteerien toteutumisen tarkastelun lisäksi kartoittaa, missä asioissa henkilöstöllä on eniten osaamista ja mitkä alueet vaatisivat esimerkiksi lisäkoulutusta.

Kyselyt opintonsa keskeyttäville tai päättäville sekä entisille oppilaille

Näitä lomakepohjia ei ole muokattu valmiiksi taiteenalakohtaisiksi. Kysymysten sanamuotoja ja ilmaisuja on tarpeen korvata taiteenalan ja oppilaitoksen käytänteiden mukaisilla nimityksillä, jotka ovat vastaajille tuttuja.

Huom.

Yllä olevat kyselyt löytyvät myös maksullisesta artseduZEF-järjestelmästä, josta on lisätietoa järjestelmän infosivulta:

artseduZEF

Teemakyselyitä


Huom.

Jos kyselyiden vastaajat tai vastausten kohteena olevat opettajat tai oppilaat tulevat kyselyissä tunnistetuksi, lue mitä tietojen keräämisestä sanotaan Tietosuojavaltuutetun ohjeissa ja henkilötietolaissa.

 


 

Tilastollinen aineisto:

Mahdollista tilastollista aineistosta oman toiminnan tarkasteluun. (pdf)

 

 


 

PowerPoint -esityksiä ja muuta tukiaineistoa:

 

- Power point -esitys Virvatuli-koulutukseen. Voi käyttää perehdytysmateriaalina esim. puolen päivän tai päivän koulutuksissa.

- Koostuu kahdesta osasta:

Osa I Virvatuli-malli (n. 35 diaa) - arviointisuunnitelma, kriteerien läpikäynti ja itsearvioinnin tekeminen arviointiryhmässä.

Osa II Työkaluja arvioinnin tausta-aineiston keräämiseen (n. 15 diaa) - mm. oppilas- ym. kyselyistä.