Oppilaitokset kertovat arviointikokemuksistaan

Tältä sivulta löydät jatkossa esimerkkejä muutaman taiteen perusopetuksen oppilaitoksen kokemuksista Virvatuli-mallin käytöstä itsearvioinnissa.

Näpsä-käsityökoulu (Tampere):

1. Millainen arviointiryhmä teillä on/oli ja miten sen työskentely on sujunut? Montako kertaa arviointiryhmä on/on määrä kokoontua suunnilleen?

 

"Arviointiryhmän muodostavat 4 oppilaitoksen opettajaa. Tarpeen mukaan rehtori ja omistajaorganisaation talous/henkilöstöpäällikkö ovat osallistuneet ryhmän kokoontumisiin.

Tossut

 Kuva: Marja-Leena Seilo

  

Ryhmä kokoontuu tarpeen mukaan noin kerran kuukaudessa. Arviointi ryhmä toimii joustavasti, kokouksien järjestäminen ei tuota ylimääräistä työtä."

2. Millaista arviointiaineistoa käytitte arvioinnin tukena (esim. kyselytuloksia, haastatteluja, toimintakertomuksia, tilastoja)?

 

"Kyselytuloksia ja tilastoja."

3. Jos teitte oppilas- ym. kyselyjä, millaisia haasteita kohtasitte niiden laadinnassa ja toteutuksessa ja mitä neuvoja antaisitte muille?

 

"Ensimmäisellä oppilaskyselykierroksella meillä ei ollut sähköistä kyselyalustaa käytössä ja kyselyn purkaminen oli varsin työlästä. Opettajille kohdennetussa kyselyssä vastausten säilymistä anonyymeinä ei voitu taata ilman esim. Zef-alustaa .

Virvatulen mallikysymyksiä muutimme aika paljon, koska osaa kysymyksistä lasten oli vaikea ymmärtää, poistimme myös kysymyksiä, joita emme pitäneet oppilaitoksellemme tärkeinä. Oppilaskyselyn mallikysymykset jaoimme kahteen eri arviointikertaan, koska kysymyksiä Virvatulen työkalupakissa on niin runsaasti."

4. Kuinka kävitte läpi arviointikriteerit ja miten laaditte arviointikierroksen yhteenvedon? Kokemuksia ja vinkkejä tästä?

 

"Arviointikriteerit ja arvioinnin yhteenvedon koskien osaa oppilaskyselystä ja opettajien osaamiskartoitusta ja opettajille suunnattua työympäristön arviointia teimme arviointiryhmässä keskustellen, oppilaitoksen rehtori oli läsnä ryhmän kokouksessa. Työympäristön arvioinnin yhteenveto esiteltiin oppilaitoksen omistajayhteisön henkilökunnan päällikölle."

5. Nousiko esiin vahvuuksia ja toisaalta kehittämiskohteita, joihin kiinnitetään huomiota ja panostetaan jatkossa?

 

"Kaksi kyselyä ja niiden pohjalta käytyä arviointia tehty ja kumpikin toi esiin sekä vahvuuksia että selkeitä kehittämiskohteita. Opettajille suunnattu työympäristön arviointi keräsi paljon tietoa oppilaitoksen eri toimipisteistä ja niiden pohjalta syntyi hyviä parannusehdotuksia. Saatujen vastausten muuttaminen toiminnaksi on vireillä. Arviointialueiden kyselytulokset esitetään koottuna tietona oppilaitoksen omistajayhdistyksen johtokunnalle."

6. Mitä hyvää itsearviointikierroksesta seurasi?

 

"Olemme kierroksen puolivälissä ja jo nyt vaikutelma on arviointiryhmässä erittäin positiivinen. Itsearviointi on herättänyt keskustelua opetuksen laadusta ja opetussuunnitelman monipuolisesta toteuttamisesta, oppimisympäristön kehittämisestä ym."

7. Mitä sudenkuoppia kannattaisi välttää?

 

"Oppilaitoksessamme tehtiin 2-vuotinen arviointisuunnitelma, paperille tehdyllä suunnitelmalla on paremmat mahdollisuudet toteutua ja sille järjestetään aikataulu ja varaudutaan arvioinnin aiheuttamaan ylimääräiseen työhön. Arvioinnin jakaminen suhteellisen pitkälle aikavälille ei työllistä liikaa opettajia."

8. Muuta mieleen tulevaa?

 

"Muuten Virvatuli-mallia kannattaa lähteä kokeilemaan ja opettelemaan ihan käytännön kautta, se antaa hyvän rungon ja kannustaa tekemään omia sovellutuksia – tekemällä oppii."

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Valkeakosken musiikkiopisto:

1. Millainen arviointiryhmä teillä on/oli ja miten sen työskentely on sujunut? Montako kertaa arviointiryhmä on/on määrä kokoontua suunnilleen?

 

"Arviointiryhmämme on viisihenkinen ja työskentely sujuu hienolla tavalla. OPH:n hankerahoitus on mahdollistanut normaalin kokoustamisen lisäksi myös syvätyöskentelyn. Vuoden 2012 alusta olemme kokoontuneet noin kerran kuussa pari tuntia kerrallaan. Sen lisäksi pidimme kaksipäiväisen seminaarin tammikuun alussa."

2. Millaista arviointiaineistoa käytitte arvioinnin tukena (esim. kyselytuloksia, haastatteluja, toimintakertomuksia, tilastoja)?

 

"Kaikkia näitä käytetään."

3. Jos teitte oppilas- ym. kyselyjä, millaisia haasteita kohtasitte niiden laadinnassa ja toteutuksessa ja mitä neuvoja antaisitte muille?

 

"Työstäminen oman oppilaitoksen tarpeita vastaamaan on työlästä, mutta myös palkitsevaa. Pohditaan, punnitaan, arvioidaan, raportoidaan..."

4. Kuinka kävitte läpi arviointikriteerit ja miten laaditte arviointikierroksen yhteenvedon? Kokemuksia ja vinkkejä tästä?

 

"Yhteenveto tulee vasta koko kierroksen päätteeksi, tavoite on suoriutua viidestä arvialueesta vuoden 2013 loppuun mennessä."

5. Nousiko esiin vahvuuksia ja toisaalta kehittämiskohteita, joihin kiinnitetään huomiota ja panostetaan jatkossa?

 

"Aineistoista nousee heti kehittämiskohteita ja -ideoita. Osa nousee siivilleen saman tien, osa joutuu odottelemaan."

6. Mitä hyvää itsearviointikierroksesta seurasi?

 

"Pelkkää hyvää."