Taiteen perusopetus rakentaa Suomea

Taiteen perusopetus on kouluajan ulkopuolella järjestettävää opetusta ensisijaisesti lapsille ja nuorille. Oppilaitoksissa opiskellaan musiikkia, tanssia, sanataidetta, teatteri- ja sirkustaidetta, kuvataidetta, käsityötä, arkkitehtuuria ja audiovisuaalista taidetta. Opistot ja koulut tekevät perustoimintansa ohessa yhteistyötä päiväkotien, peruskoulujen, lastenkulttuurikeskusten ja vanhusten palvelutalojen kanssa. Taiteen perusopetusta annetaan myös kansalaisopistoissa.

Taiteen perusopetus on pitkäjänteistä, laadukasta ja tavoitteellista. Siitä säädetään lailla (633/1998) ja asetuksella (813/1998). Opetus taiteen perusopetusta antavissa oppilaitoksissa on Opetushallituksen määräämien opetussuunnitelman perusteiden mukaista. Taiteen perusopetuksen oppimäärät jakautuvat laajaan ja yleiseen. Laajan oppimäärän opinnot sisältävät 1 300 opetustuntia, ja yleisen oppimäärän 500 opetustuntia, jotka jakaantuvat 10  opintokokonaisuuteen.

Opetuksen lainmukaisuus edellyttää, että opetuksen järjestäjällä on joko kunnan hyväksymä ja vahvistama opetussuunnitelma tai opetus- ja kulttuuriministeriön lupa taiteen perusopetuksen järjestämiseen. Opetustuntikohtaisen valtionosuuden edellytys on opetus- ja kulttuuriministeriön myöntämä järjestämislupa.

Taiteesta valmiuksia elämään ja työelämään

Taideharrastus tukee lapsen kehitystä monella tapaa. Luova ilmaisu, harjoittelu ja ryhmätyöskentely kasvattavat lapsenvuorovaikutus- ja ajattelutaitoja. Taideopiskelu antaa itseluottamusta ja valmiuksia ilmaista itseään, kehittää kykyä ratkaista ongelmia ja näkyy positiivisesti muun muassa koulumenestyksessä.

Taiteen perusopetus kasvattaa lasten hyvinvointia sekä taidetta rakastavan yleislön ja alan ammattilaiset. Osalla harrastus johtaa ammattiin, toisilla se näkyy luovana otteena muilla aloilla. Taidekasvatus rakentaa tulevaisuudentekijöitä.

Kohtuuhinnalla kaikille lapsille!

Vuonna 2012 taiteen perusopetuksen piirissä oli 126 000 lasta ja nuorta, 12 % maamme 2-19-vuotiaista. Opetusta antaa 393 oppilatoista 251 kunnan alueella. Vaikka taiteen perusopetusta on saatavilla 85 prosentissa kuntia, on tarjonnassa suuria eroja maakuntien ja eri taidealojen välillä.

TPO-liitto vaatii, että taiteen perusopetuksen maanlaajuista verkostoa on vahvistettava. Laadukkaan opetuksen tulee olla jokaisen lapsen ja nuoren perusoikeus varallisuudesta ja asuinpaikasta riippumatta.

Sijoitus taidekasvatukseen kannattaa

Tutkimukset osoittavat kulttuurin ja taidekasvatuksen ehkäisevän tehokkaasti kuntien sosiaali- ja terveysmenoja. Kuntien tulisikin investoida lasten ja nuorten hyvinvointiin nykyistä enemmän. Taiteen perusopetuksen osuus kuntien kokonaismenoista on korkeimmillaankin alle 0,5 %. 

Kulttuuritoimen kustannukset kokonaisuudessaankin lohkaisevat vain 2,1–4,8 % kuntien taloudesta. Taideoppilaitosten ja taiteen perusopetukseen kohdistuu kuntien kulttuurimenoista keskimäärin 7,8 %. (Kuntien kulttuuritoiminta lukujen valossa III, Suomen Kuntaliitto ja Cupore, 2014)

Korkeatasoinen taidekasvatus on maamme taide- ja kulttuurielämän perusta!