Lotsarna för den nya läroplanen för den grundläggande konstundervisningen

TPO ordnar under läsåret 2017-2018 en fortbildning som finansieras av Utbildningsstyrelsen. Fortbildningen skall stöda det lokala arbetet med att utarbeta nya läroplaner inom den grundläggande konstundervisningen. Fortbildningsprojekt ”Lotsarna för den nya läroplanen för den grundläggande konstundervisningen” (nedan Lots-projektet) genomförs i samarbete med de sex förbund som verkar för den grundläggande konstundervisningen.

Utbildningen har sammanlagt 200 deltagarplatser vilka är fördelade i kvoter enligt konstområde: Musik 79, dans 39, bildkonst, arkitektur och mediekonster totalt 39, hantverk 19, cirkus och teater 16, ordkonst 8.

Ladda ner grunderna för läroplanen för grundläggande konstundervisningen här.

 

Anmälning till utbildningen

Deltagandet i utbildningen är avgiftsfri. Rese-, logi- och måltidskostnader ansvarar deltagarna själva för.

Anmälningen till utbildningen är nu stängd. Ifall antalet anmälda överskrider kvoten per konstämne, begränsas antalet deltagare per konstskola till en deltagare. Varje deltagare och deltagarens arbetsgemenskap kan följa med föreläsningar genom en kontakt per distans fjärranslutning.

Anmälningen gäller för hela utbildningen. I samband med att anmälningstiden öppnas meddelas tidpunkterna för utbildningsdagarna. Man kan delta i utbildningen på plats eller genom fjärrkontakt för de streamade föreläsningarna. Om deltagaren är förhindrad att delta kan en reservperson från samma läroanstalt delta.

Ladda ner programmet av det första gemensamma seminariet (12.9.2017 i Helsingfors) här.

 

Utbildningens innehåll och tidtabell

Lots-projektet innehåller tre (3) för alla konstämnen gemensamma utbildningsdagar, fyra (4) utbildningsdagar per konstområde samt självständigt utarbetande av lokala läroplaner i de egna läroanstalterna. Alla utbildningsdagar streamas genom fjärrkontakt och deltagarna har rätt att använda fjärranslutningen i den egna läroanstalten. Utbildningsspråket är främst finska, enskilda svenskspråkiga föreläsningar samt utbildningsmaterial kan ordnas vid behov.

 

De för alla konstområden gemensamma utbildningsdagarna (3)

1) 12.9.2017

i huvudstadsregionen

Teman: Vad är en läroplan? Värderingar som arbetet med läroplanerna grundar sig på. Konstbegreppet, inlärnings- och människosynen, läroplansprocessens olika skeden och hantering av förändringsprocessen.

2) 25.1.2018

i huvudstadsregionen

Teman: Case-presentationer av läroplansarbeten som påbörjats under hösten och fokus på förändring, arbetsgemenskapsutbildning, kamratstöd, utbyte av erfarenheter och utkast till läroplaner.

3) 5.4.2018

i Helsingfors – i samband med den nationella dagen för konstfostran

Teman: Presentation av sex (6) läroplansprocesser, läroplansprocessens fortsättning och integrering i läroanstalternas verksamhet,  mod, förnyelse och gränsöverskridande arbete.

 

De konstområdesvisa utbildningsdagarna (4)

 

1) höst 2017Teman: Verksamhetskultur och identifiering av läroanstalternas styrkor, skolan i förhållande till miljön, läroplanernas lokala karakteristiska prägel, arbetsgemenskapens engagemang och entusiasm i läroplansarbetet, utveckling av undervisningen i samarbete med övrig personal.
2) höst 2017Teman: Konstbegreppet, utarbetande av utbildningshelheter, kompetensområden, beskrivning av innehåll och mål i läroplanen
3) höst/vår 2017-2018Teman: Mångsidiga undervisningsmetoder och teknologi, fortsätta på tema 2 vid behov
4) vår 2018Teman: Utvärdering av lärandet

 

TIDPUNKTERNA FÖR DE KONSTOMRÅDESVISA UTBILDNINGSDAGARNA
Obs! Kom ihåg de för alla konstområden gemensamma utbildningsdagarna 12.9.2017, 25.12017 ja 5.4.2018 i Helsingfors!

PROGRAM OCH INSTRUKTIONER FÖR REGISTRERING FÖR DE UTBILDNINGSDAGARNA FINNS PÅ FINSKA SIDAN www.artsedu.fi/fi/luotsit .

MUSIK

28.–29.9.2017    Tammerfors
11.–12.1.2018     Villmanstrand

DANS

29.9.2017        Helsingfors
9.11.2017        Uleåborg
8.-9.2.2018      Helsingfors

BILDKONST, ARKITEKTUR OCH MEDIEKONSTER

3.–4.10.2017   Tammerfors
9.11.2017         Uleåborg
9.2.2018          Helsingfors

SLÖJD

6.10.2017       Hyvinge
9.11.2017       Tammerfors
15.12.2017     Tammerfors
9.2.2018         Tammerfors

CIRKUSKONST OCH TEATERKONST

9.-10.11.2017 Uleåborg
9.-10.2.2018   Tammerfors

ORDKONST

9.-10.11.2017  Vanda
De två sistnämnda utbilndingsdagarna skall upprättas så snart som möjligt. Preliminärt datum är 8.-9.2.2018 eller 9.-10.2.2018.

Utarbetandet av den egna läroanstaltens läroplan

Läroplansprocessen i den egna läroanstalten är en del av Lots-projektet som förverkligas i form av en självständig utvecklingsuppgift. Läroplanen utarbetas i enlighet med de lokala förutsättningarna i små eller stora grupper. Färdigställandet av läroplanen kan göras i etapper enligt Lotsprojektet teman och tidtabeller.Mera information:

  • Kontaktperson: Projektansvarig/verksamhetsledare Anu Hietala anu.hietala@artsedu.fi tfn 045-3107702
  • Koordinering av projektets konstämnesvisa utbildningsdagar: Förbundet för scenkonstskolor, Förbundet för hemslöjd och konsthantverk Taito, Förbundet för konstskolor för barn och unga i Finland, Finlands musikläroinrättningars förbund, Föreningen för ordkonstundervisning i Finland, Förbundet för Finlands Dansläroinrättningar